Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin

 

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem https://tkaninysklep.com.pl jest firma KAMELEON Józef Bożek, 34-222 Zawoja 1946, woj. małopolskie, o numerze NIP 552-106-01-48, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@tkaninysklep.pl

dane kontaktowe - telefon 33 877-52-99, kom. 663 738 378

zwana dalej: "Sklepem Internetowym" lub "Sprzedawcą"

I. Zamówienia

 1. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w Sklepie Internetowym. Założenie konta wymaga wypełnienia formularza rejestracji znajdującej się na stronie internetowej Sklepu podając adres e-mail oraz hasło. Założenie konta jest bezpłatne. Po wypełnieniu przez klienta pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Klienta.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego towaru do koszyka zakupowego. Klient potwierdzi zamówienie oraz świadomość, że jest zobowiązany do zapłaty. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia . Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z koszyka.
 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT (klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu).
 4. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Koszty dostarczenia towarów ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na stronie internetowej. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania płatności za towar. W przypadku dostawy przez Pocztę Polską, kupujący automatycznie udziela ustnego pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy z Pocztą Polską. Działając w oparciu o pełnomocnictwo Sprzedawca przekazuje pieniądze kupującego Poczcie Polskiej nie wykazując tego w księgach podatkowych po stronie przychodów, ani nie wrzucając ich w koszty opłat pocztowych. Kwota nadwyżki przekazywana przez nabywcę sprzedawcy jest zwrotem opłaty pocztowej poniesionej przez pełnomocnika (a nie wynagrodzeniem za usługi transportowe). Za przesyłkę kurierską Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT.

II. Realizacja zamówienia

 1. Na podany w formularzu zamówienia adres e-mail jest przesyłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Jeżeli Klient poda błędny adres e-mail to potwierdzenie zamówienia nie będzie przesłane. W takim wypadku Klient jest zobowiązany skontaktować się ze Sklepem celem potwierdzenia zamówienia. Sklep nie odpowiada za brak potwierdzenia zamówienia, wysyłany automatycznie przez e-mail, jeżeli podano niewłaściwy adres e-mail lub wystąpiły przyczyny natury technicznej w infrastrukturze internetu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonane przez osoby trzecie, które wykorzystały dane Klienta i jego konto.
 2. Płatność należy realizować poprzez dokonanie przelewu na konto bankowe sklepu. Inne formy płatności (np. za pobraniem) mogą być stosowane tylko po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 3. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe. W sytuacji gdy zamówienie nie może być zrealizowane Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Dalsze działania są każdorazowo uzgadniane z Klientem.
 4. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. Termin otrzymania przesyłki uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru.

III. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. ) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 
   a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, 
   b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. ) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
 4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od mowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail konsumenta.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

IV. Brak prawa do odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towar przygotowany indywidualnie na zamówienie klienta, na określony wymiar);
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

V. Reklamacja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawą Kodeks cywilny. Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 121 z późn.zm).
 2. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej. Konsument powinien podać dane kontaktowe, opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedającego, a także podanie numer zamówienia lub faktury. Reklamacja może zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu.
 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania towaru.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego;
  • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 6. Reklamacja nie przysługuje w przypadku niewłaściwego użytkowania towaru, bądź różnic w kolorystyce towaru, które wynikły z innych ustawień monitora Klienta.
 7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad;
  • żądać usunięcia wady;
  Konsument, nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od jej złożenia lub dostarczenia towaru, jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji. Koszty reklamacyjne, koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

VI. Rozstrzyganie sporów

Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

 • uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z Sprzedawcą korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
 • zwrócenia się do Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Informacje o sposobie dostępu do w/w procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

VII. Postanowienia końcowe

 1. Serwis zbiera minimum informacji niezbędnych do realizacji procesu zamówienia tj. imię i nazwisko, dane teleadresowe i adres poczty elektronicznej. Zebrane informacje nie są udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówienia i wystawienia faktury. Klient ma pełne prawo do wglądu oraz poprawiania lub usunięcia własnych danych zgromadzonych przez Serwis.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie zamówienia Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym od dnia 25 grudnia 2014r.

Załączniki:

 1. oświadczenie o odstąpieniu od umowy - plik PDF
 2. zgłoszenie reklamacyjne - plik PDF